Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документу державного планування – «Генеральний план смт Бородянка Бучанського району Київської області»

by hostwx
C3f57454 1dd8 44d2 Ba8f 9c3b2f5c4281

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документу
державного планування – «Генеральний план смт Бородянка Бучанського району Київської області»
1) Замовник та виконавець
Замовник – Бородянська селищна рада (07801, Київська Бучанський район, смт Бородянка, вул. Паркова, 5).
Виконавець – ТОВ «ІНСТИТУТ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ».
область,

2) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.
Генеральний план є основною містобудівною документацією, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови й іншого використання території населеного пункту та розробляється і затверджується в інтересах мешканців смт Бородянка з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.
При розробці проекту «Генеральний план смт Бородянка Бучанського району Київської області» визначено:
– території, які необхідні для подальшого розвитку населеного пункту, а також пропозиції щодо змін меж населеного пункту;
– основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території;
– перспективна чисельність населення, обсяги та структура нового житлового будівництва;
– пропозиції щодо формування мережі об’єктів громадського обслуговування населення, що забезпечують соціально-гарантований рівень життя згідно з державними будівельними нормами;
– організацію вулично-дорожньої та транспортної мережі;
– напрями розвитку інженерної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою;
– заходи з охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини.
Проект «Генеральний план смт Бородянка Бучанського району Київської області» визначає основні принципи і напрями планувальної організації та функціонального призначення території населеного пункту й базується на положеннях:
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. No 3038-VІ відповідно із змінами, внесеними згідно із Законом No 2254-VIII від 20.03.2018;
Закону України «Про основи містобудування» від 16.11.92 N 2781-XII;
Закону України «Про генеральну схему планування території України» від 16.10.2012 N 5459-VI;
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, No 24, ст.170;
Земельного Кодексу України від 25.10.2001р. No 2768 – ІІІ;
Водного Кодексу України від 06.06.95 No 214/95-ВР;
ДБН Б.2.2-12:2019. Планування та забудова територій;
ДБН 1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»; «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів»,
затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 р. No173/96;
Правил пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом міністерства внутрішніх справ від 30.12.2014 No1417;
інших фахових нормативних документів.

Документ державного планування «Генеральний план смт Бородянка Бучанськогорайону Київської області» виконано у відповідності до чинних законодавчих та нормативних документів на час розроблення містобудівної документації.

3) Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).
Генеральний план смт Бородянка Бучанського району Київської області передбачає формування проектних рішень на всю територію селища.

Проектні рішення проекту охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території селища.

Окремі види діяльності відносяться до таких, що до яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.
Документ державного планування «Генеральний план смт Бородянка Бучанськогорайону Київської області» визначає існуюче та перспективне функціональне призначення території. Проект обґрунтовує необхідність зміни функціонального призначення території, в разі встановленої потреби, що виникає на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, демографічного прогнозу та потреб територіального розвитку населеного пункту.

Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку селища обумовлюються, в тому числі, завданням на розроблення генерального плану та державними інтересами.

Таким чином, генеральний план визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які визначені законодавством України та низкою нормативно-правових актів та у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища на території населених пунктів.

4) Ймовірні наслідки:
а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:
– збереження навколишнього природного середовища;
– раціональне використання території, що підлягає значному техногенному впливу; -викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря під час будівництва,
розрахункові та фактично заміряні приземні концентрації яких не повинні перевищувати значення гранично допустимих концентрацій (ГДК), та пересувних джерел забруднення, а саме викиди автомобільного та виробничої техніки;
– порушення (руйнування) ґрунтів під час будівництва (трансформація шарів землі), руху транспортних засобів, які можуть підсилюватись під впливом природних чинників: вітру, дощових потоків, тощо;
б) для територій з природоохоронним статусом: в ході здійснення стратегічної екологічної оцінки мають бути оцінені ймовірні наслідки від діяльності об’єктів інфраструктури населеного пункту, що плануються при реалізації проекту ДДП на територіях та об’єктах, що мають особливу екологічну, наукову і естетичну цінність та об’єктів комплексної охорони.

Також, розміщення об’єктів планової діяльності не пошкодять існуючого ландшафту, так як будуть витримані всі вимоги нормативних документів, пов’язаних з плануванням та забудовою населених пунктів.
в) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров’я населення – проект «Генеральний план смт Бородянка Бучанського району Київської області» не містить даних щодо місця розташування об’єктів інфраструктури, діяльність яких може мати наслідки транскордонного впливу для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Реалізація проектних рішень документу державного планування може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як: атмосферне повітря, стан ґрунтів, водний басейн, акустичний режим, біорізноманіття.

Розробка документу державного планування розробляється з урахуванням природно-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням зв’язків різних функціональних зон.

Вплив запроектованих видів планової діяльності на навколишнє природнє середовище не може призвести до зміни кліматичних умов. Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з відсутністю активних масштабних впливів планової діяльності (значних виділень теплоти, вологи, тощо) не відбудеться.

Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсуви, селі, зміни напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачається.

Зміни, які чинять шкідливий вплив на ґрунтовий шар та водне середовище, не відбудуться внаслідок відповідних проектних рішень та заходів.

Території проектних комунально-складських та інженерних об’єктів, що є джерелами забруднення навколишнього природного середовища фізичними та біологічними факторами, відокремлюються від житлової забудови санітарно- захисними смугами відповідно до санітарної класифікації.

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено.

Відповідно до Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки затверджених Міністерством екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 No296 з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту Документом державного планування «Генеральний план смт Бородянка Бучанського району Київської області» передбачається розглянути «нульовий сценарій», порівняльний аналіз з існуючим генеральним планом.

Альтернатива 1: «Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування.

У разі незатвердження документу державного планування, а саме – містобудівної документації «Генеральний план смт Бородянка Бучанського району Київськоїобласті» та відмова від реалізації проекту призведе до неможливості розвитку економіки населеного пункту, як продовження поточних тенденцій щодо стану довкілля. За даним варіантом подальший стабільний розвиток селища є, очевидно, проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації, неефективного використання земельних ресурсів, хаотичної забудови.
Альтернатива 2: Передбачення у проекті «Генеральний план смт Бородянка Бучанського району Київської області» подальшого перспективного розвитку населеного пункту. Враховуючи порівняльний аналіз з існуючим генеральним планом та оцінка ефективності вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки:
– вивчення та аналіз формування й розвитку об’єктів території проектування;
– оцінка ризиків впливу екологічних чинників на стан здоров’я населення та
навколишнього середовища;
-запровадження постійних у часі спостережень за станом компонентів
навколишнього природного середовища – ведення екологічного моніторингу за допомогою визначення екологічних індикаторів моніторингу стану навколишнього середовища;
-збір та аналіз інформації про поточний стан компонентів навколишнього природного середовища;
– аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації (SWOT-аналіз), а саме:
– вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планової діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, рельєфів, гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;
– розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;
– оцінити можливості зміни в природних та антропогенних екосистемах, тощо.
– консультації з громадськістю щодо екологічних цілей;
– отримання зауважень і пропозицій до проекту містобудівної документації;
– проведення громадського обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки
проекту містобудівної документації.

Під час проходження процедури стратегічної екологічної оцінки провести оцінку
факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та стабільного соціально-економічного розвитку населеного пункту та підвищення якості життя населення.

Вищевказані методи та підходи базуються на ключових принципах прийняття екологічно безпечних рішень – попередження та запобігання негативному антропогенному впливу.

7) Заходи, які передбачаються розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

В цілому, розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища.
Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:
1) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;
2) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;
3) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;
4) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;
5) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;
6) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час впровадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.
7) розробка транспортної стратегії, перерозподіл транспортних потоків та впровадження комплексу заходів щодо зниження викидів.
8) впровадження системи інформування про ризики для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря, впровадження її у загальний доступ.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров’я населення при здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

8) Пропозиції щодо структури та змісту про стратегічну екологічну оцінку.

Стратегічна екологічна оцінка повинна бути здійснена у відповідності до п. 2 ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів Охорона навколишнього природного середовища у складі містобудівної документації. Склад та вимоги», Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України No 296 від 10.08.2018 р. Також, розробка заходів та екологічних індикаторів моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі здоров’я населення.
Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам частини 2 статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та відповідно містити:
1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;
2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;
6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;
7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);
9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);
11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.
Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Генеральний план смт Бородянка Бучанського району Київської області» подаються до Бородянської селищної ради Бучанського району Київської області за адресою: 07801, Київська область, Бучанськийрайон, смт Бородянка, вул. Паркова, 5.
Відповідальна особа – начальник відділу містобудування та архітектури Бородянської селищної ради – Міщенко Ю.М.

Строк подання зауважень і пропозицій – становить 15 днів відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» ст.10 п.п. 5,6.

Читати також