Повноваження селищного голови

by hostwx

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”

СТАТТЯ 12. СІЛЬСЬКИЙ, СЕЛИЩНИЙ, МІСЬКИЙ ГОЛОВА

  1. Сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особоютериторіальної громади відповідно села (добровільного об’єднання в однутериторіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста.
  2. Сільський, селищний, міський голова обирається відповідноютериторіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчогоправа шляхом таємного голосування строком на чотири роки в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.
  3. Сільський, селищний, міський голова очолює виконавчий комітетвідповідної сільської, селищної, міської ради, головує на її засіданнях.
  4. Сільський, селищний, міський голова не може бути депутатом будь-якоїради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі нагромадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.
  5. На сільських, селищних, міських голів поширюються повноваження тагарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад,якщо інше не встановлено законом.

СТАТТЯ 42. ПОВНОВАЖЕННЯ СІЛЬСЬКОГО, СЕЛИЩНОГО, МІСЬКОГО ГОЛОВИ

  1. Повноваження сільського, селищного, міського голови починаються змоменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчоюкомісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень. У разі дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови чи неможливості виконання ним своїх повноважень повноваження сільського, селищного, міського голови здійснює секретар відповідноїсільської, селищної, міської ради. Секретар сільської, селищної, міської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови і до моменту вступу на посаду новообраного сільського, селищного, міського голови відповідно до закону.
  2. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бутиприпинені достроково у випадках, передбачених цим Законом. У разідострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови відповідна рада призначає та проводить вибори сільського, селищного, міського голови замість того, який вибув, згідно із ЗакономУкраїни “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” у стотридцятиденний період з моменту дострокового припинення його повноважень.
  3. Сільський, селищний, міський голова:

– забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

– організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

– підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

– вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

– вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;

– вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

– здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

– скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

– забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально- економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

– призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крімкерівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

– скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

– забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

– є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

– представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

– звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

– укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

– веде особистий прийом громадян;

– забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань; – здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

– видає розпорядження у межах своїх повноважень.

  1. Сільський, селищний, міський голова несе персональну відповідальністьза здійснення наданих йому законом повноважень.5. При здійсненні наданих повноважень сільський, селищний, міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
  2. Сільський, селищний, міський голова не рідше одного разу на рік звітуєпро свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі згромадянами. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради сільський, селищний, міський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

СТАТТЯ 59. АКТИ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (П.8)

Сільський, селищний, міський голова, голова районної у місті, районної, обласної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.