РЕГЛАМЕНТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ VII СКЛИКАННЯ

Загальні положення:

Стаття 1. Бородянська селищна рада (надалі – Рада) є представницьким органом місцевого самоврядування, який наділений правом представляти спільні інтереси територіальної громади селища міського типу Бородянка, приймати від її імені рішення та здійснювати в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами та цим Регламентом.

Стаття 2. Порядок діяльності Бородянської селищної ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законодавчими актами, Регламентом.

Стаття 3. Регламент селищної ради затверджується рішенням сесії ради. Він встановлює порядок скликання і проведення сесій, роботи комісій, визначає функції органів ради, її посадових осіб.

Регламент Ради (надалі – Регламент) встановлює порядок скликання сесій Ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень Ради та з інших процедурних питань; порядок роботи сесії Ради; порядок проведення пленарних засідань Ради; порядок затвердження структури виконавчих та інших органів Ради; порядок утворення і затвердження персонального складу виконавчого комітетфу, затвердження посадових осіб Ради; порядок формування та організації роботи постійних комісій, тимчасових контрольних комісій та інших органів Ради; порядок участі депутатських фракцій і груп у роботі та інші процедури, які випливають з повноважень Ради, встановлених Конституцією України і законами України.

Стаття 4. Діяльність селищної ради, її органів здійснюється відкрито і гласно, базується на колективному, вільному обговоренні та вирішенні питань, урахуванні громадської думки.

У сесії ради, засіданнях її органів можуть брати участь народні депутати України, представники обласних та районних рад, державних органів влади, трудових колективів, політичних партій, об’єднань громадян, засобів масової інформації.

Гласність роботи селищної ради забезпечується шляхом висвітлення її діяльності в районній газеті «Вперед», Бородянським районним

радіомовленням, інформативним матеріалом на стенді в приміщенні селищної ради та на офіційному сайті ради.

Стаття 5. Здійснення Радою своїх повноважень будується на основі активної участі в її роботі кожного депутата.

Стаття 6. Робота селищної ради ведеться українською мовою. У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступати мовою, зрозумілою для більшості депутатів. В інших випадках забезпечується переклад виступів на українську мову.

ІІ. Сесії селищної ради

Стаття 7. Організація роботи ради.

 1. Селищна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій ради. Сесії ради скликаються головою ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

1.1. Розгляд земельних питань відповідно до звернень громадян та юридичних осіб проводяться щомісячно».

 1. Час проведення пленарних засідань ради визначається головою ради. Через кожні наступні 2 години роботи сесії оголошується перерва на 15 хвилин.
 2. У разі потреби рада може прийняти рішення про проведення пленарного засідання впродовж кількох днів, а також про оголошення перерви в пленарному засіданні для опрацювання документів, проведення засідань комісій, депутатських груп, запрошення посадових осіб тощо.
 3. Сесія ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як третини депутатів від загального складу ради.

У цьому випадку на ім’я голови ради надсилаються підписані вищезазначеними ініціаторами мотивовані пропозиції щодо скликання сесії із зазначенням питань, розгляд яких пропонується, проектами рішень сесії з них, оформленими в установленому порядку.

 1. Позачергова сесія скликається головою ради у двотижневий строк після надходження пропозицій про її скликання.

Якщо у голови ради є обґрунтовані заперечення щодо необхідності скликання сесії, то вони в 3-денний строк доводяться до ініціаторів скликання сесії. У разі згоди із висновками голови ради, ініціатори офіційно відкликають своє подання в 3-денний термін.

 1. У разі немотивованої відмови голови ради скликати сесію на вимогу третини депутатів та у випадках, якщо сесія не скликається головою селищної ради у строки, передбачені цим регламентом, або у зв’язку з неможливістю голови ради скликати сесію, сесія скликається секретарем селищної ради.
 2. У разі, якщо посадові особи, зазначені у частинах 1 та 4 даної статті регламенту, у двотижневий термін не скликають сесію на вимогу депутатів, сесія може бути скликана депутатами, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

Стаття 8. Відкриття сесії Ради

 1. Відкриття сесії Ради оголошується головуючим засідання на початку першого пленарного засідання.
 2. Сесія не може бути закрита, якщо Рада не визначилась стосовно всіх питань порядку денного сесії Ради через прийняття рішень щодо них, у тому числі через перенесення розгляду окремих питань на наступну сесію Ради. 3. При відкритті сесії Ради і після її закриття виконується Державний гімн України.

Стаття 9. Суб’єкти скликання сесій Ради

 1. Сесії Ради, наступні після першої, скликає селищний голова з його ініціативи, але не рідше одного разу на квартал. У цьому разі сесію відкриває та веде селищний голова.
 2. Сесію Ради скликає секретар Ради у разі немотивованої відмови селищного голови або неможливості з інших причин скликати сесію Ради, а саме:

2.1. Якщо сесію селищний голова не скликає у законодавчо встановлені терміни. 2.2. Якщо селищний голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий термін на вимогу не менш як однієї третини депутатів Ради від загального складу Ради, виконавчого комітету Ради.

 1. У разі, якщо селищний голова або секретар Ради у двотижневий термін не скликають сесії на вимогу однієї третини депутатів від загального складу Ради або виконавчого комітету Ради, сесію можуть скликати депутати Ради, які становлять не менше як одну третину складу Ради, або постійна комісія Ради.
 2. У разі, якщо сесія скликана депутатами Ради, які становлять не менше як одну третину складу Ради, або постійною комісією Ради, її відкриває та веде один з депутатів, що входить до складу відповідної постійної комісії, або був одним з ініціаторів скликання сесії, відповідно до рішення Ради.
 3. Рішення про скликання чергової сесії повідомляється депутатам не пізніш як за 10 днів до пленарного засідання сесії, у виняткових випадках – не пізніш як за день до пленарного засідання сесії Ради.
 4. Інформація про місце і час проведення та порядок денний пленарних засідань Ради секретаріат Ради доводить до відома кожного депутата Ради у письмовій або електронній формі, у телефонному режимі або в інший можливий спосіб, а також здійснюється повідомлення через офіційний сайт Ради.

Стаття 10. Попередній розгляд проектів рішень у постійних комісіях Ради

 1. Поданню питань для розгляду на пленарних засіданнях Ради передує їх розгляд у постійних комісіях Ради, до сфери повноважень яких належать ці питання.
 2. Постійні комісії Ради вивчають, попередньо розглядають і готують, висновки і рекомендації до проектів рішень, які належать до їх компетенції, здійснюють контроль за виконанням рішень Ради.

9 . При прийнятті невідкладних рішень на вимогу селищного голови за погодженням не менше двох третин зареєстрованих на засіданні депутатів Ради засідання відповідної постійної комісії може бути проведене під час пленарного засідання Ради.

Стаття 12. Перша сесія селищної ради нового скликання.

 1. Перша сесія новообраної ради скликається головою селищної виборчої комісії не пізніше як за два тижні після обрання ради.
 2. Для підготовки пропозицій щодо порядку проведення першої сесії та питань, які передбачається внести на її розгляд, голова селищної виборчої комісії організовує формування підготовчої депутатської групи з числа новообраних депутатів.
 3. Першу сесію відкриває і веде до оголошення підсумків виборів депутатів селищної ради та селищного голови та визнання їх повноважень – голова селищної виборчої комісії.

На розгляд першої сесії вносяться основні питання:

 1. Про підсумки виборів депутатів Бородянської селищної ради та селищного голови і визнання їх повноважень.
 2. Про обрання секретаря Бородянської селищної ради.
 3. Про утворення постійних комісій Бородянської селищної ради.
 4. Про обрання членів постійних комісій Бородянської селищної ради та затвердження їх складу.
 5. Про обрання голів постійних комісій Бородянської селищної ради.
 6. Про затвердження заступника Бородянського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Бородянської селищної ради та введення його до складу виконавчого комітету Бородянської селищної ради.
 1. Про затвердження керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Бородянської селищної ради та введення його до складу виконавчого комітету Бородянської селищної ради.
 2. Про утворення виконавчого комітету Бородянської селищної ради та затвердження його персонального складу.
 3. Про утворення комісій при виконавчому комітеті Бородянської селищної ради та затвердження їх персонального складу.
 1. Перша сесія новообраної ради скликається головою селищної виборчої комісії не пізніше як за два тижні після обрання ради.
 2. Для підготовки пропозицій щодо порядку проведення першої сесії та питань, які передбачається внести на її розгляд, голова селищної виборчої комісії організовує формування підготовчої депутатської групи з числа новообраних депутатів.
 3. Першу сесію відкриває і веде до оголошення підсумків виборів депутатів селищної ради та селищного голови та визнання їх повноважень – голова селищної виборчої комісії.

На розгляд першої сесії вносяться основні питання:

 1. Про підсумки виборів депутатів Бородянської селищної ради та селищного голови і визнання їх повноважень.
 2. Про обрання секретаря Бородянської селищної ради.
 3. Про утворення постійних комісій Бородянської селищної ради.
 4. Про обрання членів постійних комісій Бородянської селищної ради та затвердження їх складу.
 5. Про обрання голів постійних комісій Бородянської селищної ради.
 6. Про затвердження заступника Бородянського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Бородянської селищної ради та введення його до складу виконавчого комітету Бородянської селищної ради.
 7. Про затвердження керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Бородянської селищної ради та введення його до складу виконавчого комітету Бородянської селищної ради.
 8. Про утворення виконавчого комітету Бородянської селищної ради та затвердження його персонального складу.
 9. Про утворення комісій при виконавчому комітеті Бородянської селищної ради та затвердження їх персонального складу.

Стаття 12-1. Голосування

 1. На сесії проводиться відкрите або таємне голосування. Таємне голосування обов’язково проводиться у таких випадках:

– обрання секретаря ради, звільнення його з посади;

– прийняття рішення про недовіру селищному голові.

 1. Таємне голосування відбувається із застосуванням бюлетенів для таємного голосування. Бюлетені для таємного голосування виготовляє

виконавчий апарат ради за дорученням голови ради або іншої особи, яка скликала пленарне засідання ради. До бюлетеня для таємного голосування вноситься: з питань обрання секретаря ради – одна кандидатура за пропозицією селищного голови, інші питання щодо проведення таємного голосування. Час, місце і тривалість проведення голосування, а також порядок організації голосування встановлюється радою за пропозицією лічильної комісії.

 1. Лічильна комісія створюється у складі не менше 3 депутатів. До складу лічильної комісії не можуть входити депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування. Вибори лічильної комісії проводяться відкритим голосуванням, за списком чи персонально, у порядку надходження пропозиції щодо кандидатур. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря комісії. Засідання лічильної комісії проводяться виключно гласно і відкрито.
 2. Лічильна комісія перед початком голосування:

– одержує від секретаря список депутатів;

– забезпечує процедуру таємного голосування;

Кожному депутату бюлетень видається членом лічильної комісії за списком депутатів, про що в списку робиться позначка, а депутат розписується.

Після закінчення голосування лічильна комісія проводить підрахунок голосів і складає протокол про результати голосування. Протокол підписується всіма присутніми членами комісії. В разі порушення процедури голосування сесія може визнати рішення ради про визнання виборів недійсними.

 1. Кандидат вважається обраним, якщо за нього проголосувало більшість депутатів від загального складу ради.

Стаття 13. Повідомлення про скликання сесії.

 1. Про скликання сесії голова ради видає розпорядження.

2._Депутати_заздалегідь_повідомляються про час скликання і місце проведення сесії ради. Розпорядження голови ради про скликання сесії повідомляється депутатам не пізніше як за 10 днів до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Проекти рішень та інші інформаційні матеріали до питань, які вносяться на розгляд сесії, депутати можуть отримати у раді не пізніш як за три дні до її відкриття.

 1. У разі скликання позачергової сесії розпорядження голови ради з цього приводу із зазначенням питань, які передбачається внести на розгляд ради, доводиться до відома депутатів не пізніше, як за день до сесії.

Документи позачергової сесії селищної ради видаються депутатам при реєстрації.

Стаття 14. Реєстрація депутатів.

 1. Перед початком кожного пленарного засідання ради проводиться реєстрація депутатів. У разі неможливості прибути на сесію, депутат повідомляє про це голову ради або секретаря.
 2. Реєстрацію депутатів проводить секретар ради.
 3. Головуючий на сесії повідомляє присутнім про підсумки реєстрації та причини відсутності депутатів.

Дані реєстрації є підставою для прийняття рішення про відкриття засідання ради.

 1. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини від загального складу ради.

Стаття 14. Запрошені на сесію.

 1. На засідання ради можуть бути запрошені керівники організацій і установ селища усіх форм власності, представники громадських організацій, політичних партій.
 2. Пропозиції щодо кола запрошених подаються постійними комісіями, органами, які вносять питання для розгляду. На підставі цих пропозицій формується список запрошених.
 3. Головуючий на засіданні інформує депутатів про склад і кількість запрошених на сесію.
 4. Запрошені особи не повинні втручатись у роботу сесії, зобов’язані дотримуватись порядку і підкорятися головуючому. Ті, хто допускають грубі порушення порядку, не реагують на зауваження головуючого, можуть бути за рішенням сесії видалені із залу.

Стаття 15. Ведення сесії.

 1. Сесію селищної ради відкриває (крім першої), веде і закриває голова ради, а за його відсутності – секретар ради. У разі неможливості виконання ними зазначених функцій сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликано сесію, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради один з депутатів ради.
 2. Головуючий на сесії:

– відкриває, веде та закриває засідання, оголошує перерви;

– забезпечує дотримання депутатами цього Регламенту;

– організовує розгляд питань порядку денного;

– надає слово депутатам та запрошеним;

– оголошує заявки, повідомлення, інформації;

– ставить питання на голосування, оголошує його результати;

– вживає заходів щодо підтримки порядку на засіданні;

– здійснює інші повноваження, що випливають з цього регламенту.

 1. Під час засідання ради головуючий не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів, крім випадків порушення Регламенту, недодержання етики пленарних засідань – вживання образливих, непристойних і лайливих слів, заклику до незаконних і насильницьких дій тощо.

Стаття 16. Планування роботи ради.

 1. Робота ради, як правило, планується на півроку. У план включаються питання для внесення на розгляд сесії ради, постійних комісій, заходи щодо сприяння депутатам селищної ради у здійснення ними своїх повноважень.

Також до плану включаються організаційно-масові заходи, у проведенні яких беруть участь депутати селищної ради.

 1. Проект плану попередньо розглядається у постійних комісіях та затверджується на сесії.

Стаття 17. Порядок денний сесії.

 1. Проект порядку денного сесії формується головою ради на підставі плану роботи ради, пропозицій постійних комісій, депутатських груп, депутатів. Він надсилається депутатам не пізніше як за десять днів до сесії.
 2. Пропозиції до порядку денного сесії вносяться вищезазначеними органами не пізніше як за 15 днів до пленарного засідання. Голова ради організовує їх попередній розгляд.
 3. Пропозиції щодо кожного питання, яке пропонується включити до порядку денного сесії, подаються із супровідною запискою і проектом рішення, що пропонується прийняти за цією пропозицією.
 4. Проект порядку денного сесії обговорюється і затверджується радою більшістю голосів депутатів від їх фактичної кількості.
 5. В порядок денний сесії останнім питанням для розгляду включається «Різне».
 6. До порядку денного позачергової сесії вносяться, як правило, питання, розгляд яких визначено у пропозиціях про скликання такої сесії.

Стаття 18. Організація розгляду питань.

 1. Обговорення питання на сесії ради включає:

– доповідь, запитання доповідачу, відповіді на них;

– співдоповідачі (у разі потреби), запитання співдоповідачам, відповіді на них;

– виступи депутатів;

– заключне слово доповідача та співдоповідачів.

 1. Для доповідей на сесіях ради надається до 20 хвилин, співдоповідей – до 10 хвилин. Виступаючим в обговоренні, а також для заяв і скарг,

проектів рішень, тощо – до 5 хвилин, для повідомлень, довідок, зауважень, запитань, пропозицій – до 3 хвилин.

В окремих випадках головуючий на засіданні за згодою ради може продовжити час виступу.

За рішенням ради може встановлюватися загальний час на виступи, відповіді на запитання тощо.

 1. Рішення про припинення виступів приймається радою більшістю голосів від присутніх депутатів у випадках:

– у разі закінчення визначеного для виступів часу;

– у разі внесення пропозицій депутатів щодо припинення обговорення.

Стаття 19. Порядок надання слова.

 1. Заява про надання слова для виступу з будь-якого питання порядку денного подається в письмовій формі на ім’я головуючого на засіданні після затвердження порядку денного.

Головуючий на сесії надає слово в разі усного звернення для оголошення, внесення пропозицій, запитань, повідомлень, довідок тощо.

Слово з процедурних питань надається депутатам позачергово.

На сесії ніхто не може виступати без дозволу головуючого на засіданні.

 1. Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ.
 2. Депутат може виступати з одного питання не більше двох разів.
 3. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно.

Стаття 20. Прийняття рішень.

 1. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні за підсумками розгляду питання.
 2. Внесенню питання на розгляд сесії передує, як правило, його підготовка у відповідних комісіях.

Пропозиції комісії щодо документів, які пропонується внести на розгляд ради, доводяться до депутатів письмово або (за її дорученням) через виступ представника комісії.

 1. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування. З початку голосування і до оголошення результатів голосування головуючий нікому не надає слово.
 2. Під час голосування проектів документів головуючий на засіданні спочатку ставить на голосування питання про прийняття проекту рішення за основу. Після прийняття такого рішення голосуються пропозиції про зміни та доповнення до проектів документів. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки депутатів. Після їх прийняття чи відхилення ставиться на голосування питання про прийняття документа в цілому.
 3. Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст питання, що буде ставиться на голосування, погоджує з депутатами вид голосування, якщо він не визначений нормативними документами, цим Регламентом або пропозиціями депутатів, що надійшли, нагадує порядок голосування за потребою та оголошує кількість голосів, необхідну для прийняття рішення.
 4. Після закінчення голосування головуючий оголошує його результати і прийняте рішення.
 5. Рішення ради приймаються більшістю депутатів від загального складу ради, крім рішення про звільнення з посади голови ради.
 6. При голосуванні депутат має один голос і подає його «за», «проти» чи утримується від голосування.
 7. Рішення ради приймаються відкритим, поіменним та таємним голосуванням.

Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів, підтриманою не менш як третиною депутатів, присутніх на сесії.

Таємне голосування проводиться при обранні секретаря селищної ради, та у інших випадках, передбачених законодавством, а також за окремою ухвалою сесії.

 1. При відкритому голосуванні після підрахунку голосів, головуючий на засіданні оголошує результати голосування і повідомляє: прийнято проект (пропозицію) чи відхилено.

Підрахунок голосів здійснюють голова ради та секретар ради.

При очевидній явній перевазі голосів підрахунки голосування можуть не проводитись, якщо жоден з депутатів не вимагає іншого.

Стаття 21. Розгляд питань про затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку і бюджету селища.

 1. Проекти програм соціально-економічного та культурного розвитку і бюджету селища вносяться в селищну раду не пізніше як за 10 днів до їх розгляду на сесії.
 2. Вищезазначені проекти розглядаються в усіх постійних комісіях ради.

Узагальнення пропозицій та зауважень до проектів здійснюють:

з питань програми соціально-економічного розвитку – постійна комісія з питань соціально-економічного і культурного розвитку та регулювання земельних відносин;

з питань проекту селищного бюджету – постійна комісія з питань бюджету та фінансів.

Остаточні висновки з цих питань та проекти рішень сесії розглядаються на засіданнях комісій з питань соціально-економічного розвитку і з питань бюджету і фінансів за участю голів усіх постійних комісій.

 1. Проекти рішення про місцевий бюджет та про програму соціально – економічного і культурного розвитку перед їх розглядом на сесії ради повинні бути попередньо схвалені виконавчим комітетом.
 2. Рішенням про селищний бюджет визначаються:

1). загальна сума доходів і видатків (з розподілом на загальний та спеціальний фонди), а також з розподілом видатків на поточні і капітальні;

2). доходи бюджету за бюджетною класифікацією;

3). Додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету.

 1. Про затвердження програм соціально-економічного і культурного розвитку, селищного бюджету, звітів або інформацій про їх виконання рада приймає рішення.

Стаття 22. Протокол сесії.

 1. Засідання селищної ради протоколюються. Ведення протоколу здійснює секретар селищної ради.
 2. У протоколі сесії зазначаються:

– дата, час і місце проведення сесії;

– кількість депутатів, присутніх на засіданні;

– питання порядку денного, внесені на розгляд;

– прізвища головуючого на засіданні і присутніх, тексти виступів;

– всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення;

– повні результати голосування і прийняті рішення.

 1. Протокол сесії ради є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішень радою. Він візується секретарем ради і підписується головою ради. Цей документ зберігається у виконавчому комітеті ради, а потім здається до архівних установ відповідно до вимог нормативних актів.
 2. Секретар ради по кожному засіданню формує матеріали сесії, які включають:

– протокол засідання;

– відомості про реєстрацію депутатів;

– документи, які розглядаються на сесії;

– висновки і пропозиції органів ради щодо розглянутих на засіданні питань;

– запити депутатів;

– матеріали, які поширювались серед депутатів у зв’язку з розглядом питань.

Стаття 23. Набрання чинності рішень Ради

 1. Рішення Ради нормативно-правового характеру та інші акти набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо Радою не встановлено інший термін введення цих рішень у дію. Рішення Ради нормативно-правового характеру оприлюднюються не пізніше як у 20-денний термін після їх прийняття на офіційному сайті Ради або в інший визначений спосіб.
 2. Контроль за виконанням рішень Ради та персональну відповідальність несе секретар Ради.

ІІІ. Рада, її органи, депутати, посадові особи і виконавчий комітет селищної ради.

Стаття 24. Рада та її структура.

 1. Рада складається з 26 депутатів, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
 2. Структура ради:

1) Бородянський селищний голова;

2) депутати;

3) секретар ради;

4) заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради;

5) керуючий справами (секретар) виконавчого комітету ради;

6) постійні комісії ради;

7) тимчасові контрольні комісії ради;

8) виконавчі органи ради.

Стаття 25. Селищний голова.

 1. Селищний голова є головною посадовою особою територіальної громади селища міського типу Бородянка, в своїй роботі керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про звернення громадян», іншими законами України, постановами Верховної Ради, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями КМУ, іншими законами України, Регламентом ради.
 2. Селищний голова обирається територіальною громадою селища на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років і здійснює свої повноваження на постійній основі.
 3. Селищний голова очолює виконавчий комітет селищної ради, головує на його засіданнях.
 4. Селищний голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських

засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

 1. Повноваження селищного голови починаються з моменту оголошення селищною виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.
 2. Селищний голова:

6.1. Забезпечує в межах, наданих законом, повноважень органів виконавчої влади на території селища, додержання Конституції та законів України виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади.

6.2. Організовує в межах, визначених Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» роботу селищної ради та її виконавчого комітету.

6.3. Підписує рішення ради та її виконавчого комітету, протоколи сесій та виконавчого комітету.

6.4. Вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду секретаря ради.

6.5. Вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету селищної ради.

6.6. Вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів ради, апарату та її виконавчого комітету.

6.7. Здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчим комітетом.

6.8. Скликає сесію ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесії ради і головує на пленарних засіданнях ради.

6.9. Забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання, оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання.

6.10. Скликає загальні збори громадян за місцем проживання.

6.11.Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, ради, її виконавчого комітету.

6.12. Є розпорядником бюджетних коштів фондів селищного бюджету, використовує їх за призначенням, визначеним радою.

6.13. Представляє територіальну громаду селища, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями належно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до чинного законодавства.

6.14. Звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади селища, а також повноваження ради та її органів.

6.15. Укладає від імені територіальної громади селища, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства та подає їх на затвердження селищної ради.

6.16. Веде особистий прийом громадян.

6.17. Забезпечує на території громади дотримання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань.

6.18. Призначає та звільняє працівників виконавчого апарату ради.

6.19. Видає розпорядження в межах своєї компетенції.

 1. Селищний голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.
 2. При здійсненні наданих повноважень селищний голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою селища, відповідальним – перед селищною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
 3. Селищний голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою селища на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів селищної ради селищний голова зобов’язаний прозвітувати перед громадою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.
 4. Селищний голова може бути відкликаний селищною радою на його прохання, а також у зв’язку з незадовільною його роботою на цій посаді або через інші обставини, що унеможливлюють виконання ним своїх обов’язків.
 5. Повноваження селищного голови вважаються достроково припиненими у разі:

11.1. його звернення з особистою заявою до селищної ради про складання ним повноважень голови;

11.2. припинення його громадянства;

11.3. набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

11.4. порушення ним вимог щодо встановлення обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю);

11.5. визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

11.6. його смерті.

Стаття 26. Депутати селищної ради.

 1. Порядок діяльності депутата селищної ради визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами України, цим Регламентом.
 2. Повноваження депутата селищної ради починаються з моменту оголошення селищною виборчою комісією на першій сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.

Повноваження депутата, обраного після першого засідання та замість вибулого, починаються з дня чергового після виборів депутата пленарного засідання ради.

Повноваження депутата можуть бути припинені достроково, у випадках, передбачених законом.

Депутату видаються посвідчення і нагрудний знак депутата встановленого зразка.

 1. Депутати селищної ради здійснюють свої повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю.
 2. Рада сприяє депутатам в їх діяльності шляхом забезпечення депутатів документами, довідково-інформаційними та іншими матеріалами, необхідними для здійснення депутатських повноважень, тощо.
 3. Діяльність депутата включає участь у засіданнях ради, постійних комісій та інших органів, до складу яких він входить, виконання доручення ради, участь у підготовці документів ради, організації виконання прийнятих рішень, роботу у виборчому окрузі.
 4. Участь у засіданнях ради, її органів, виконання доручення ради є підставою для звільнення депутата від виробничих або службових обов’язків. Доручення депутату можуть давати голова ради, секретар ради, комісія, до якої депутата обрано.
 5. Відсутність депутата на засіданнях ради та їх органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.

Депутат, який не може взяти участь у роботі сесії, повинен завчасно повідомити про це голову ради або секретаря ради, а у разі неможливості взяти участь у засіданні комісії – голову цієї комісії.

Питання про відсутність депутатів без поважних або невідомих причин на засіданнях ради, її органів з’ясовуються комісією, до компетенції якої входять питання депутатської етики. На вимогу комісії депутат зобов’язаний дати пояснення причин своєї відсутності. З цих питань комісія періодично інформує сесію ради, у разі потреби вносить пропозиції щодо впливу на депутата.

 1. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань постійної комісії, невиконанням ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, рада може виступити з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.
 2. Депутати мають право на ознайомлення з протоколами сесій, постійних комісій та інших комісій, службовою документацією виконавчого апарату ради та іншою інформацією, необхідною для виконання депутатських повноважень.
 3. Депутат селищної ради повинен дотримуватися правил депутатської етики.

Стаття 26-1. Забезпечення депутатської діяльності

 1. Депутат ради представляє інтереси своїх виборців та має всю повноту прав, що забезпечує його активну роботу в окрузі, участь у діяльності ради, утворених нею органах та несе зобов’язання перед своїми виборцями, радою та її органами відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

Стаття 27. Секретар селищної ради.

 1. Секретар селищної ради є посадовою особою місцевого самоврядування, в своїй роботі керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про звернення громадян», іншими законами України, постановами Верховної Ради, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями КМУ, іншими законами України, Регламентом ради.
 2. Секретар селищної ради обирається за пропозицією селищного голови селищною радою шляхом таємного голосування з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі.
 3. Секретар ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.
 4. Секретар ради:

4.1. скликає сесії та здійснює повноваження селищного голови у разі немотивованої відмови селищного голови, або неможливості його скликати сесію ради. У цих випадках сесія скликається:

4.1.1. відповідно до розпорядження селищного голови;

4.1.2. якщо селищний голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк в разі необхідності скликання сесії за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, виконавчого комітету селищної ради.

4.2. Повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради.

4.3. Веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених пп. 4.1.

4.4. Організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради.

4.5. Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням.

4.6. Відповідає за оформлення протоколів засідання сесій ради та забезпечує своєчасність їх здачі до виконавчих органів вищого рівня.

4.7. За дорученням селищного голови координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

4.8. Сприяє депутатам ради у здійснення їх повноважень

4.9. Організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів.

4.10. Забезпечує зберігання в раді документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади селища, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку.

4.11. За дорученням селищного голови координує діяльність комісій виконавчого комітету ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

4.13.Вирішує за дорученням селищного голови або ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

 1. Повноваження секретаря селищної ради можуть бути достроково припинені за рішенням селищної ради.
 2. Секретар селищної ради несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.
 3. При здійснення наданих повноважень секретар ради є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою селища, відповідальним – перед селищною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Стаття 28. Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету ради

 1. Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів та керуючий справами (секретар) виконавчого комітету ради затверджуються Радою за поданням селищного голови. В разi коли кандидат не набрав необхiдної кiлькостi голосiв, селищний голова вносить на розгляд ради iншу кандидатуру.
 2. Кандидати на посаду заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів та керуючий справами (секретар) виконавчого комітету ради обов’язково виступають на пленарному засіданні, відповідають на запитання.
 3. Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів та керуючий справами (секретар) виконавчого комітету ради працюють у радi на постiйнiй основi, виконують обов’язки, визначені головою і несуть персональну відповідальність за стан справ на доручених їм ділянкам роботи. На них поширюються вимоги щодо обмеження сумiсностi його дiяльностi з iншою роботою (дiяльнiстю), встановленi для селищного голови.
 4. Заступник голови селищного голови з питань діяльності виконавчих органів та керуючий справами (секретар) виконавчого комітету ради можуть

бути достроково звільнені з посади за рiшенням ради, яке приймаеться шляхом таємного голосування. Питання про їх звiльнення може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше як третини депутатiв вiд загального складу ради або голови ради.

 1. Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищного голови з питань діяльності виконавчих органів та керуючий справами (секретар) виконавчого комітету ради заявляє про припинення своїх повноважень новопризначеному голові у день його призначення

Стаття 29. Виконавчий комітет селищної ради.

 1. Виконавчим органом Ради є виконавчий комітет Ради, який утворюється Радою на строк її повноважень.
 2. Після закінчення повноважень Ради селищного голови виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.
 3. Кількісний склад виконавчого комітету визначається Радою.
 4. Персональний склад виконавчого комітету ради затверджується радою за пропозицією голови.
 5. Виконавчий комітет Ради утворюється у складі селищного голови, заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.
 6. До складу виконавчого комітету ради входять також за посадою секретар ради та староста (старости).
 7. Очолює виконавчий комітет ради селищний голова.
 8. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків.
 9. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють в ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлення Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» для селищного голови.
 10. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним Раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
 11. До складу виконавчого комітету Ради не можуть входити депутати Ради, крім секретаря Ради.
 12. Депутат Ради має бути присутнім на засіданні виконавчого комітету, у разі розгляду питання встановлення тимчасових споруд, а саме: ларі, кіоски, купави, на окрузі даного депутата.

Стаття 29-1. Повноваження виконавчого комітету ради

 1. Виконавчий комітет ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.
 2. Виконавчий комітет Ради:

1) Попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносять на розгляд Ради;

2) координує діяльність відділів, управлінь на інших виконавчих органів Ради, підприємств, установі та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

3) має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів Ради, а також їх посадових осіб.

 1. Рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами Ради та селищним головою в межах повноважень, наданих Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчого органу Ради.

Стаття 29-2. Організація роботи виконавчого комітету ради

 1. Основною формою роботи виконавчого комітету Ради є його засідання.
 2. Засідання виконавчого комітету ради скликаються селищним головою, в разі його відсутності чи не можливості здійснення ним цієї функції – заступником селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.
 3. Засідання виконавчого комітету Ради є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

Стаття 29-3. Відділи , управління та інші виконавчі органи ради

 1. Рада у межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів рад.
 2. Відділи, управління та інші виконавчі органи Ради є підзвітні і підконтрольними Раді та підпорядкованими її виконавчому комітету і селищному голові.
 3. Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів Ради призначаються на посаду і звільняються з посади селищним головою

одноособово, а у випадках, передбачених законом, – за погодження з відповідними органами виконавчої влади.

 1. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи Ради затверджуються Радою.

Стаття 30. Староста.

 1. У селах, селищах, визначених за рішенням Ради об’єднаної територіальної громади, утвореної відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», за винятком її адміністративного центу, обирається староста на строк повноваження Ради.
 2. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування.
 3. Староста:

1) представляє інтереси жителів селища у виконавчих органах ради;

2) сприяє жителям селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

3) бере участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади і частині фінансування програм, що реалізуються на території;

4) вносить пропозиції до виконавчого комітету Ради з питань діяльності на території селища виконавчих органів Ради, підприємств, установ, організації комунальної форми власності та їх посадових осіб;

5) здійснює інші обов’язки, визначені Положенням про старосту.

 1. Положення про старосту затверджується радою об’єднаної територіальної громади. У положенні визначається права і обов’язки старости, порядок його звітності, інші питання, пов’язанні з його діяльністю.
 2. Староста обирається в порядку, визначеному законом.
 3. Староста є членом виконавчого комітету Ради об’єднаної територіальної громади за посадою.

Стаття 31. Постійні комісії селищної ради.

 1. Повноваження постійних комісій, порядок їх утримування і діяльності визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», цим Регламентом та положенням про постійні комісії, яке затверджується радою.
 2. Постійні комісії обираються радою з числа депутатів на строк повноважень ради, підзвітні і відповідальні перед нею.
 3. Перелік постійних комісій визначаються радою, про що сесія приймає рішення.

У разі необхідності протягом всього періоду скликання можуть бути створені нові постійні комісії, скасовано або реорганізовано раніше створені, змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад.

 1. Селищна рада обирає постійні комісії у складі голови і членів. Голова комісії обирається радою за поданням голови ради, а заступник голови та секретар комісії – на засіданні комісії.

Рішення про обрання голови комісії приймається відкритим голосуванням більшістю від загального складу ради.

Депутат може входити до складу тільки однієї комісії, але має право брати участь у засіданні будь-якої комісії ради з правом дорадчого голосу.

До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова, секретар селищної ради.

 1. Голова постійної комісії може бути відкликаний радою. Пропозиції про відкликання голови комісії вносяться головою ради, за рішенням відповідної постійної комісії або не менш як третиною депутатів від загального складу ради.

Про відкликання голови комісії рада приймає відповідне рішення.

 1. Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими державними органами, політичними і громадськими організаціями, підприємствами, організовує роботу щодо виконання рішень комісії.

У разі відсутності голови комісії його функції здійснює заступник голови або секретар комісії.

 1. Основною формою роботи комісії є засідання. Вони скликаються в міру необхідності, і є правочинними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
 2. В структурі Ради створені такі постійні комісії ради:

— з питань регламенту, депутатської етики, законності, правопорядку, забезпечення діяльності депутатів;

з питань бюджету та фінансів;

з питань соціально-економічного культурного розвитку;

з регулювання земельних відносин.

 1. Робота постійних комісій ради організується згідно з Положенням «Про постійні комісії Ради», яке є невід’ємною частиною даного Регламенту.
 2. Засідання комісії оформляються протоколами, у яких зазначається:

10.1. час, день, місце проведення засідання;

10.2. хто бере участь в ньому, головує на засіданні;

10.3. перелік питань для розгляду, виступаючі;

10.4. Прийняті висновки і рекомендації, результати голосування.

Висновки і рекомендації приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії.

Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

 1. У разі необхідності можуть проводитися спільні засідання комісій. Висновки і рекомендації, прийняті комісіями спільно, підписуються головами відповідних комісій.

Стаття 32. Тимчасові контрольні комісії ради

 1. Тимчасові контрольні комісії є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.
 2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.
 3. Порядок формування, функції та організація роботи тимчасових контрольних комісій ради регламентуються положеннями Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та Положенням «Про постійні комісії».
 4. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться лише закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з їх роботою.
 5. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

Стаття 33. Депутатські групи.

 1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати селищної ради на основі їх взаємної згоди за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками можуть об’єднуватися в депутатські групи.
 2. Депутатська група може бути створена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання рішенням зборів депутатів селищної ради, які виявили бажання увійти до її складу.

Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж строк повноважень селищної ради.

Депутатська група складається не менше як з п’яти депутатів.

 1. Депутати селищної ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.
 2. Депутатська група реєструється секретарем селищної ради за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про формування депутатської групи та депутатів, які уповноважені представляти групу. В повідомлені також зазначається період, на який утворюється відповідно група.
 3. Після реєстрації депутатської групи головуючий на черговому засіданні ради інформує депутатів про сформовані групи, їх кількісний склад та уповноважених представників.
 4. Про зміни в складі групи та прийняття рішення про її розпуск керівник групи письмово повідомляє голову ради.
 5. Діяльність депутатської групи припиняється:

7.1. у разі вибуття окремих депутатів селищної ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж 5 осіб;

7.2. у разі прийняття депутатами селищної ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

7.3. після закінчення строку, на який депутати селищної ради об’єдналися в депутатську групу, або строку повноважень ради;

7.4. у разі припинень діяльності депутатської групи селищна рада приймає відповідне рішення.

 1. Кожна депутатська група має гарантоване право на виступ свого уповноваженого представника з усіх питань порядку денного сесії.

Селищна рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

Стаття 33-1. Депутатські фракції.

 1. Депутати селищної ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об’єднуватися у депутатські фракції з чисельністю не менше п’яти депутатів. До складу депутатські фракцій можуть входити також позапартійні депутати селищної ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій.
 2. Порядок вступу до фракцій та виходу з неї визначається самою фракцією. Депутат селищної ради може входити до складу лише однієї фракції. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів селищної ради головуючим на пленарному засіданні ради.
 3. Організація діяльності депутатських фракцій покладається на голову селищної ради.
 4. Депутатська фракція реєструється в тому ж порядку, що і депутатська група.
 5. Про зміни в складі фракції та прийняття депутатами, які входять до її складу, рішення про її розпуск керівників фракцій повідомляє письмово голову ради.
 6. Діяльність депутатської фракції припиняється:

6.1. у разі вибуття окремих депутатів селищної ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж 5 осіб;

6.2. у разі прийняття депутатами селищної ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

6.3. у разі припинення діяльності депутатської фракції селищна рада приймає відповідне рішення.

Стаття 33-2. Права депутатських груп, фракцій.

Депутатські групи, фракції мають право:

 1. на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;
 2. попередньо обговорити кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;
 3. на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;
 4. об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;
 5. здійснювати інші права, передбачені законами України та цим Регламентом.
 6. Розгляд і прийняття рішень ради за спеціальними процедурами.
 7. У разі незгоди з рішенням виконавчого комітету голова може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням і невідкладно зобов’язаний внести це рішення на розгляд найближчого пленарного засідання ради. У разі затвердження рішення виконавчого комітету радою голова зобов’язаний підписати це рішення.
 8. Голова може зупинити рішення ради в 5-денний строк від моменту його прийняття. У цей же термін голова зобов’язаний негайно надіслати відхилене ним рішення ради до ради з обгрунтуванням своїх зауважень і пропозицій, що стосуються суті рішення.
 9. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування доводяться до відома населення шляхом їх оприлюднення у засобах масової інформації та в інший спосіб, передбачений чиним законодавством України.

Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

 1. Підпис депутата посвідчує секретар ради, а у разі відсутності особа, якій це доручено. Підписи депутата та секретаря засвідчується печаткою ради.

Стаття 34. Спеціальні процедури обрання секретаря Ради

 1. Рада таємним голосуванням бюлетенями обирає на термін її повноважень секретаря Ради з числа депутатів Ради. Кандидатуру секретаря пропонує Раді селищний голова.
 2. Представлена кандидатура обговорюється на засіданні Ради. 3. З ініціативи не менш як третини від загального складу Ради може проводитися голосування про звільнення з посади секретаря Ради. Рішення приймається таємним голосуванням бюлетенями. Якщо рішення про

звільнення з посади секретаря Ради не прийняте, наступний раз воно може розглядатися не раніше наступної сесії.

Стаття 35. Спеціальні процедури обрання голів постійних комісій

 1. Кандидатури для обрання голів постійних комісій Ради висуває селищний голова
 2. Обрання голів постійних комісій Ради здійснюється за списком у цілому.
 3. Список для обрання голів постійних комісій Ради за проектом рішення повинен містити:

3.1. Назви всіх постійних комісій.

3.2. Прізвища, імена та по батькові відповідних кандидатів. 4. Кожному кандидату на посаду голови постійної комісії може за бажанням надаватись слово для виступу та відповідей на запитання.

Стаття 36. Спеціальні процедури відкликання голів постійних комісій

 1. Голова постійної комісії може бути у будь-який час відкликаний Радою. 2. Вмотивовані пропозиції про відкликання голови постійної комісії Ради подають:

селищний голова.

секретар Ради.

відповідна постійна комісія Ради згідно з рішенням, прийнятим на її засіданні (без врахування голосу самого голови постійної комісії).

не менш як третина депутатів Ради від загального складу Ради. 3. Якщо питання про відкликання порушено за рішенням постійної комісії, Рада заслуховує доповідь з цього питання одного з членів комісії, визначеного нею. Голова постійної комісії доповідає про свою діяльність на цій посаді та організацію і стан справ з питань, віднесених до його компетенції. Рішення Ради про відкликання голови постійної комісії повинно містити відомості про причини відкликання.

Стаття 37. Спеціальні процедури затвердження членів виконавчого комітету

 1. Кандидатури членів виконавчого комітету, заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету подає на розгляд Ради селищний голова.
 2. Претенденти на посаду заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету виступають на пленарному засіданні, відповідають на запитання та обговорюється на пленарному засіданні.
 3. В обговоренні кандидатури на посаду заступника селищного голови, членів виконавчого комітету можуть брати участь тільки депутати Ради.
 4. Рада приймає рішення про голосування щодо кожної кандидатури окремо чи списком.
 5. Якщо запропонована селищним головою кандидатура не дістала підтримки необхідної більшості депутатів Ради, селищний голова представляє Раді кандидатуру, щодо якої проводиться нове голосування. 6. Питання про звільнення із займаної посади заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, підлягає розгляду і обговоренню не раніше як через тиждень і не пізніше як через два тижні з часу включення до порядку денного. Під час розгляду цього питання заступнику селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету повинно бути надане слово для виступу.
 6. Депутатський запит, пропозиції і зауваження депутатів.

Стаття 38. Депутатський запит.

1.Депутатський запит – це заявлена попередньо або на пленарному засіданні ради вимога депутата до голови ради, до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території ради, незалежно від форм власності вирішити питання, дати офіційне роз’яснення або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і належать до відання ради.

 1. Депутатський запит вноситься в письмовій чи усній формі. Він підлягає включенню до порядку денного чергової сесії, якщо надійшло напередодні засідання, або ж наступної сесії, якщо заявлений в ході пленарного засідання.
 2. Голова ради доводить текст запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто, та встановлює строк його розгляду, але у будь якому випадку він не повинен перевищувати місячний термін.

Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані у встановлений строк дати усну або письмову відповіді на нього. Відповідь на запит розглядається на пленарному засіданні ради.

По запиту може проводитися обговорення та приймається рішення. Обговорення може бути відкрито, якщо на цьому наполягає депутат і не менше однієї п’ятої частини депутатів від фактичної кількості.

 1. Для розгляду відповіді на депутатський запит на сесії запрошуються посадові особи, до яких було звернуто запит.

Стаття 39.Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, узагальнюються, за дорученням голови ради розглядаються на засіданнях постійних комісій, чи надсилаються на розгляд керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження не пізніше як у півторамісячний термін, або інші строки, встановлені радою, і про результати

розгляду повідомити безпосередньо депутатів селищної ради, які внесли пропозиції чи зауваження, а також селищну раду.

 1. Дострокове припинення повноважень селищної ради.

Стаття 40. Повноваження селищної ради можуть бути припинені у випадках:

 1. Якщо рада прийняла рішення з порушення Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законодавчих актів, прав і свободи громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про проведення рішень у відповідність із Законом;
 2. Якщо сесія не проводиться без поважних причин у строки, встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», або рада не вирішує питань, віднесених до її компетенції.

Повноваження селищної ради можуть бути припинені за рішенням місцевого референдуму.

VIІ. Порядок затвердження, виконання, доповнень і внесеннязмін до Регламенту.

Стаття 41. Регламент ради приймається на пленарному засіданні не пізніше, ніж як на другій сесії.

Стаття 42. Рішення, прийняті з порушенням Регламенту, недійсні від моменту внесення до порядку денного сесії питання про їх скасування.

Стаття 43. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на Бородянського селищного голову та комісію з питань регламенту, дотримання законності, правопорядку, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів. Під час пленарних засідань ради контроль за додержанням Регламенту покладається також на головуючого на засіданні.

Стаття 44. Зміни до даного Регламенту можуть вноситися за пропозицією голови ради, постійних комісій, депутатів за рішенням сесії ради.

Стаття 45. Проект відповідного рішення розробляється ініціаторами пропозицій і подається до постійної комісії селищної ради з питань регламенту депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та охорони громадського порядку. Комісія розглядає запропонований проект рішення і доповідає на черговій сесії ради про свої висновки в рекомендації з цього приводу.

Секретар ради Т.П.Баскакова